cPanel ประหยัด

โฮสติ้ง cPanel ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางใจได้และทำงานอย่างรวดเร็ว

  • 1 เว็บไซต์
  • พื้นที่ 100 GB
  • แบนด์วิธไม่จำกัด*
  • 100 บัญชีอีเมล**
  • 10 ฐานข้อมูล MySQL (1 GB ต่อฐานข้อมูล)

*เราไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บและโควต้าแบนด์วิดท์ที่เว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อตกลงการโฮสติ้งของเรา หากแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์ หรือการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของคุณนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และคุณอาจจำเป็นต้องอัพเกรด หรือเราอาจต้องจำกัดทรัพยากรที่เว็บไซต์ของคุณใช้งาน น้อยครั้งมากที่จะมีเว็บไซต์ละเมิดข้อตกลงการโฮสติ้งของเราและโดยมากแล้วจะพบในเว็บไซต์ที่ใช้โฮสติ้งในการแบ่งปันไฟล์หรือพื้นที่จัดเก็บเท่านั้น

**พื้นที่จัดเก็บของบัญชีอีเมลจำกัดอยู่ที่ 100 บัญชี โดยมีพื้นที่จัดเก็บรวมทั้งหมด 100 MB

$7.99 / per month